close
تبلیغات در اینترنت
دانلود سوالات کنکور ریاضی 97
loading...

دیجی کنکور

در این مطلب دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 را همراه با دفترچه کنکور 97 را دانلود کنید تا سوالات 97 ریاضی را در کامپیوتر خود در کنار دفترچه سوالات ریاضی 97 داشته

پایگاه دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 در وبسایت ما

سید محمد حسینی بازدید : 9 چهارشنبه 06 تير 1397 نظرات ()

بالاخره سوالات کنکور منتشر شد و اما ابتدا پنجشنبه عصر و ابتدا گروه ریاضی و انسانی که قصد داریم در این پست بریم سراغ ، دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 ، تا بتونید خیلی راحت همه فایل ها رو یکجا دانلود کنید.


لینک های دانلود :


دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی


دانلود کنکور ریاضی 97


دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97


سوالات کنکور ریاضی 97


سوالات کنکور امروز


دانلود دفترچه کنکور 97


دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 هم اکنون در رسانه دیجی کنکور

اگر همین الان به سایت دیجی کنکور مراحعه کنید به راحتی میتونید سوالات کنکور ریاضی 97 رو به صورت مستقیم دانلود کنید. فقط کافیه به وبسایت دیجی کنکور مراجعه کنید و از صفحه سوالات کنکور سوالات امروز رو دانلود کنید.


دریافت آسان همه دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی

‫اﻣﻮاج ﺧﻮرﺷﯿﺪ‪ :‬ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ ‪ /‬اﯾﮑﺲ ‪ /‬ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ‪ /‬ﻣﺮﺋﯽ ‪ /‬ﻓﺮو ﺳﺮخ ‪ /‬رﯾﺰ ﻣﻮﺟﻬﺎ ‪ /‬رادﯾﻮﯾﯽ‬ ‫اﻧﺮژي‬ ‫ﮐﻢ‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫*ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎ اﻧﺮژي راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻧﻮر و ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮي‪:‬‬ ‫آزﻣﻮن ﺷﻌﻠﻪ‪ :‬ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻤﮏ ﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري ازﻣﺤﻠﻮل آن ﻫﺎ را روي ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬رﻧﮓ ﺷﻌﻞ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺲ⟵ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺳﺪﯾﻢ ⟵زرد‬ ‫رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات‬ ‫ﻟﯿﺘﯿﻢ ⟵ ﺳﺮخ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﯽ دو ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻃﻮل ﻣﻮج )رﻧﮓ( و اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﯿﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد‬ ‫وﯾﻠﯿﺎم را ﻣﺲ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎي ‪ N2‬و ‪ O2‬ﻫﻮا ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﻮا آرﮔﻮن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻧﮑﺎت‬ ‫)ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎز ﻧﺠﯿﺐ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه(‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ راﻣﺲ ﮔﺎز واﮐﻨﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي را درون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ اوراﻧﯿﻮم دار ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺮي ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻠﯿﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮون در ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ‪:‬‬ ‫*اﺗﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ اي دارد و اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ وﯾﮋه اي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫* اﺗﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮه اي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ و‬ ‫ﻧﻮﺗﺮون ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻻﯾﻪ از زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬‫ ‫‪-1‬ﺳﺮخ⟸ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژي و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج‬ ‫‪-2‬ﻧﺎرﻧﺠﯽ‬ ‫‪-3‬زرد‬ ‫‪-4‬ﺳﺒﺰ‬ ‫‪-5‬آﺑﯽ‬ ‫‪-6‬ﻧﯿﻠﯽ‬ ‫‪-7‬ﺑﻨﻔﺶ⟸ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژي وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج‬ ‫ﺑﯿﻦ ‪ 400‬ﺗﺎ ‪ 700‬ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ‬


منبعی ایده ال با دانلود کنکور ریاضی 97

ﺷﯿﻤﯽ‪ ،‬ﮐﯿﻬﺎن زادﮔﺎن اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﯽ‬ ‫ﮔﺮوه ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺘﺪ‬ ‫ﻋﺪد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺻﻠﯽ‬ ‫‪n=1‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻻﯾﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪n=2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪n=3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻧﻤﺎد زﯾﺮ ﻻﯾﻪ‬ ‫‪1S‬‬ ‫‪2S‬‬ ‫‪2P‬‬ ‫‪3S‬‬ ‫‪3P‬‬ ‫‪3d‬‬ ‫ﻋﺪدﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﺮﻋﯽ‬ ‫‪L=0‬‬ ‫‪L=0‬‬ ‫‪L=1‬‬ ‫‪L=0‬‬ ‫‪L=1‬‬ ‫‪L=2‬‬ ‫* ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ي رﯾﺎﺿﯽ‪ 4L+2‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﯾﮏ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ L=1‬زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ‪P‬‬ ‫‪ L=2‬زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ‪d‬‬ ‫‪ :L=0  4L+2=4(0)+2=2‬زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ‪S‬‬ ‫ﻗﺎﻋﺪه آﻓﺒﺎ‪ :‬رﻓﺘﺎر و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﺮ اﺗﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان از روي آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺗﻢ‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ آوردن آراﯾﺶ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎي اﺗﻢ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ در زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ ﺷﺪن زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪1S ،2S ،2p ،3S ،3p ،4S ،3d ،5S ،4d ،5p ،6S ،4f ،5d ،6p ،7S ،5f ،6d ،7p‬‬


نمونه هایی نزدیک به دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97

رادﯾﻮ دارو در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ در‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻫﺎ‬ : ‫اوراﻧﯿﻮم )‪ (92U‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎي‬ ‫آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺘﻮرﻫﺎي اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ‬ ‫اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎ )‪(235U‬در ﻣﺨﻠﻮط ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 0/7‬درﺻﺪ دارد و ﺑﺎ ﻏﻨﯽ ﺳﺎز ﺑﻪ ‪ 20‬درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ‬ ‫آﻫﻦ )‪ (59Fe‬ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رادون ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ از ﻧﺠﯿﺐ )‪ (86Rn‬ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ – ﺑﯽ رﻧﮓ‬ ‫– ﺑﯽ ﺑﻮ ﺑﯽ ﻣﺰه‬


  ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ )اﺷﺘﺮاﮐﯽ(‪:‬‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎي ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آراﯾﺶ ﻫﺸﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺎل⟸ ‪OF2‬‬ ‫ﺷﯿﻤﯽ‪ ،‬ﮐﯿﻬﺎن زادﮔﺎن اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﯽ‬


در وبسایت سوالات کنکور ریاضی 97

‬درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ( ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ‪،‬ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ درون آن ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب( اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻫﻠﯿﻢ در آن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ج( ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫د( ﻫﺮﭼﻪ دﻣﺎي ﺳﺘﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ داراي اﯾﺰوﺗﻮپ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺑﻦ ‪C‬‬   امدوارم از این مطلب نهایت لذت رو برده باشیم در نهایت بریم سراغ منابع این مقاله.


منبع : دانلود سوالات کنکور ریاضی 97 - سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود کنکور ریاضی 97 - دانلود سوالات کنکور 97 ریاضی - سوالات کنکور 97 ریاضی - دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی 97 - دانلود کنکور 97 ریاضی

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 45
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 23
 • باردید دیروز : 18
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 65
 • بازدید ماه : 136
 • بازدید سال : 620
 • بازدید کلی : 620